Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Metropoolregio Amsterdam: naar 1 op de 5 woningen in hout

Foto: project TOP-Up (elders beschreven in deze nieuwsbrief), Hillen & Roosen - Foppe Schut

Sneller en duurzamer woningen bouwen. Met minimaal 20% houtbouwwoningen vanaf 2025. Minimaal tien gemeenten en twee provincies steunen deze intentie. Deze schaalsprong zorgt voor een toename van schone, circulaire woningproductie en levert een economische impuls en meer lokale werkgelegenheid op.

De Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board hebben begin december tijdens de jaarlijkse ‘State of the Region’ een aanzet gegeven voor een aantal Green Deals die (mede) een antwoord moeten zijn op de effecten van COVID-19 op de sociaaleconomische ontwikkeling van de Metropool Amsterdam. Het mantra is ‘investerend de Coronacrisis uit’. De MRA-Agenda 2020-2024 staat in het teken van economische groei, duurzaamheid, betaalbaarheid en een inclusieve samenleving. Die vormt de basis voor de Green Deals ‘Duurzaam uit de Crisis’.

Zo ook een deal over houtbouw om te komen tot een extra innovatie-inspanning die leidt tot een woningbouw die zowel sneller als duurzamer kan zijn, 100% circulair en met minder CO2 uitstoot en die eraan bijdraagt dat gemeenten en provincies in de Metropool de doelen in de MRA-agenda op kortere termijn kunnen halen. Tevens moet dit bijdragen aan het urgent lenigen van de woningnood, aan nieuwe werkgelegenheid, aan een gezondere leefomgeving en aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat.

De ambitie is om minimaal 20% van de geplande MRA-woningproductie jaarlijks vanaf 2025 in hout uit te voeren. De totale woningproductie in de metropool kan mede hierdoor naar 20.000 woningen per jaar stijgen. Bij houtbouw ontstaat geen vertraging meer door stikstofuitstoot en het kan op den duur goedkoper zijn en het zal nauwelijks belastend voor het klimaat zijn. De beoogde houtbouw in de metropool levert een reductie op van de uitstoot van ca. 220.000 ton CO2 en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van andere schadelijke stoffen. Bij het opvoeren van de aantallen houtbouwwoningen is het voorts mogelijk een kortere doorlooptijd van bouwprocessen te bereiken die zorgt voor versnelling van de productie.

Woordvoerder Bob van der Zande erkent dat het een enorme opgave is om die 20% houtbouwwoningen te halen. “Echter, we zien in de gesprekken met allerlei partijen dat er veel ontwikkelingen in hout en houtbouwconcepten zijn. Daarnaast onderzoeken Purmerend, Almere, Zaanstad en Lelystad de mogelijkheden tot de realisatie van twee of drie productie- en assemblagefaciliteiten van houtbouw in hun gemeenten, waarbij de werkgelegenheid met circa 1750 tot 3700 nieuwe banen kan toenemen. De mogelijke aanleg van enkele productiebossen in Noord-Holland en Flevoland kan op termijn voor meer zelfvoorziening in de eigen houtbehoefte zorgen. We denken aan een langjarige realisatie van ca. 150 ha productiebos. Met Staatsbosbeheer, andere landschapsbeheerders, rijksoverheid en provincies willen we locaties en aanleg van duurzame productiebossen voor de houtbouw verkennen.”

De green deal over houtbouw moet nog officieel worden ondertekend door alle partijen. Bob van der Zande: “Het is een brede publiek-private samenwerking waarbij de inspanningen van meerdere kanten komen. De bestuurders van de betrokken gemeenten nemen deze beleidsdoelen zoveel mogelijk op in hun bestuursakkoorden. En een nauwe samenwerking met de betrokken partijen uit de bouw- en ontwikkelsector is essentieel. Er zal in ‘open source’ gewerkt moeten worden om tot klinkende en snelle resultaten te kunnen komen. We moeten verder startups en grotere (ontwikkelende) bouwers en beleggers op basis van gepland locatieaanbod en mogelijkheden voor pilots faciliteren om houtbouw-woningproductie op te zetten en/of uit te breiden. Met arbeidsmarktpartijen zoals Bouwend Nederland, werkgevers in de bouw en ROC’s willen we afspraken maken over het opzetten van opleidingsprogramma’s en werkleertrajecten voor de lokale beroepsbevolking ten behoeve van instroom naar de nieuwe productievormen. Zo is er een reeks aan initiatieven en activiteiten benoemd om die 20% houtbouw te gaan halen. Daarom ben ik positief over de haalbaarheid van deze ambitie.”

De woordvoerder besluit: “Door nu in te zetten op biobased bouwmaterialen en houtbouw wordt een belangrijke stap gezet om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben, ook in de woningbouw. De vastgoedpartijen zullen hun systemen in de keten verder aanpassen als de samenwerking publiek-privaat rond biobased, houtbouw en andere herbruikbare materialen goed wordt aangestuurd. Het zorgt voor meer lokale banen, alsmede versnelling van de woningbouw en meer betaalbare, circulaire woningen.”

Vakbeurs HOUTBOUW ondersteunt op verschillende aspecten de versnelling naar bouwen met hout en biobased materialen.

Ga terug